privacy statement

Privacy Statement

 

BarbaraPhotography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contact gegevens: 

 

BarbaraPHotography

B.S. Pedroli

   Distelstraat 10

2403 VV Alphen aan den Rijn

06-48962496

info@barbaraphotography.nl

www.barbaraphotography.nl

KvK: 62820885

Btwnummer: 175227160B01

 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BarbaraPHotography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Foto’s

- Bankrekeningnummer (te zien op rekening Barbara Pedroli)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@barbaraphotography.nl  , dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

BarbaraPHotography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Het afhandelen van uw betaling. Uw bankrekeningnummer en naam/achternaam zijn zichtbaar op
    de afschriften van de rekening van Barbara Pedroli
  • U te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Uw mailadres gebruiken wij om uw mail te kunnen beantwoorden, de foto’s naar u te mailen via het programma “wetransfer” of om elkaar op de hoogte te houden over zaken betreft de fotoshoot. Uw telefoonnummer gebruiken wij om contact met u op te kunnen nemen over zaken betreft de fotoshoot en indien uw akkoord bent om app contact te hebben over de zaken betreft de fotoshoot.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • BarbaraPHotography verwerkt ook persoonsgegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte, omdat ze hier wettelijk toe verplicht is.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BarbaraPHotography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. I.v.m. de wettelijke bewaarplicht voor de belastingdienst worden de facturen en de daarbij verzamelde persoonsgegevens 7 jaar bewaard.

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

BarbaraPHotography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BarbaraPHotography) tussen zit. BarbaraPHotography gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

* Apple mail en Jimdo mailbox voor e-mailverkeer;

* Adobe Lightroom en Adobe Photoshop voor het bewerken en opslaan van foto's;

* WE transfer voorversturen foto’s;

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BarbaraPHotography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BarbaraPHotography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dat kunt doen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BarbaraPHotography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@barbaraphotography.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BarbaraPHotography wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

BarbaraPHotography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@barbaraphotography.nl .

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0